Buy a Subscription or purchase a single lookup.

Turntables: Cartridges

NameNotesRetailAverage
2m Black
8MX
8MZ5.0 mV
8MZ mkII5.5 mV
8MZ mkV5.5 mV
BlackMM, 4.5 mV
BlueMM, 4.5 mV
F-2+
GoldMM, 4.5 mV
GreenMM, 4.5 mV
MCZMM, 2.2 mV
MCZ mkII3.5 mV
MCZ mkV3.5 mV
MasterMM, 4.5 mV
Master Reference5.0 mV
PlatinumMM, 4.5 mV
Platinum Statement0.5 mV
Prestige BlueMI, 5.0 mV
Prestige GoldMC, 5 mV
Prestige GreenMI, 5.0 mV
Prestige RedMI, 5.0 mV
Prestige Silver
RedMM, 4.5 mV
Ref Sonata monoMC
ReferenceMI, 5.0 mV
Reference PlatinumMC, 4.5 mV
Reference SonataMI, high output
Signature
Signature 10MMI
Signature 8MMI
Signature jr5.0 mV
SilverMM, 4.5 mV
SonataMM, 4.5 mV
Statement Series 2
Statement Series Sonata 2
Statement Sonata1.5 mV
TLZ2.2 mV
TLZ mkII3.5 mV
TLZ mkV3.5 mV
The ReferenceMM, 4.5 mV
The StatementMM, 0.75 mV
XTL2.2 mV
XTZ mkII3.5 mV
XTZ mkV3.5 mV
Z-1 PlusMM, 1.4 mV
Z-2 PlusMM, 1.4 mV
Z-PlusMM, 4.0 mV
ZF-1 PlusMM, 4.0 mV
ZF-3E PlusMI, 5.5 mV
ZTE+1

Speakers: Full-Range

NameNotesRetailAverage
RS-2headphones, open air

Cables: Headphone

NameNotesRetailAverage
GS3000e

Headphones: In-Ear

NameNotesRetailAverage
GR10